Address: No.1198,Jingtang Avenue of Sanzhong Industry Zone,Jingtang County,Chengdu City, China, 610400
Tel: +86-28-84920538  Fax: +86-28-84997533
http://www.cczpc.com